Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη γη της Μεγάλης Μοραβίας (ΦΩΤΟ)

Τσεχία-Σλοβακία, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα

Στα ιστορικά χώματα της Μοραβίας και στην Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας επικεντρώθηκε για μια φορά ακόμη το πνευματικό ενδιαφέρον και η ειλικρινής μέριμνα της διαχρονικά στοργικής τροφού Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Αφορμή στάθηκαν οι επίσημ
οι εορτασμοί της επετείου της συμπληρώσεως 1150 χρόνων από της αποστολής από τον Πατριάρχη Φώτιο τον Μεγάλο στην Μεγάλη Μοραβία των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων για να διδάξουν την Ορθόδοξη πίστη στους λαούς που ζούσαν εκεί. Και σήμερα πάλι η Μεγάλη Εκκλησία, μέσω του Προκαθημένου της Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και της συνοδείας του, βρέθηκε παρούσα στους εορτασμούς της μνήμης των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου για να συγχαρεί και να συμπανηγυρίσει με τα ευσεβή τέκνα της την νίκη της Ορθόδοξης πίστης και ζωής στη ζωή και πορεία εκείνου του τόπου. Μετέβη αυτοπροσώπως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να διαπιστώσει την αγαθή πορεία "του γεννήματος της Αμπέλου", για να δει τους κόπους, τις προσπάθειες και το θυσιαστικό έργο των απεσταλμένων του προκατόχου του Αγίου Φωτίου να έχουν αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φώτιος ο Μέγας τότε, Βαρθολομαίος σήμερα. Η ίδια Εκκλησία, το ίδιο απαράμιλλο και ανύστακτο βλέμμα, το διαχρονικά μητρικό πρόσωπο της Μητρός Εκκλησίας, το σταθερά πατρικό βλέμμα των Πατέρων και Ποιμένων της, ο ίδιος αγαθός λογισμός, το αμετάβλητα Χριστοκεντρικό όραμα της διακήρυξης σε όλα τα έθνη ότι "Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν... και σκιρτώντες υμνούμεν τον αίτιον... Χριστόν". 
Στους εορτασμούς παρόντες, πλην του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και εκπρόσωποι όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τις δύο Πατριαρχικές Θείες Λειτουργίες μία στην Τσεχία και μία στη Σλοβακία. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην υπαίθρια Θεία Λειτουργία που τέλεσε στα ερείπια του Αρχαιολογικού χώρου Mikulcice της Τσεχίας, από όπου φέρεται κατά την παράδοση να ξεκίνησαν οι Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι την δραστηριότητά τους, απευθύνθηκε με λόγους θερμούς προς τους πιστούς εξηγώντας παράλληλα και το ιστορικό πλαίσιο της ιεραποστολικής μετάβασης των Αγίων καθώς και την πνευματική σχέση των δύο Εκκλησιών, άναφέροντας μεταξύ άλλων

"Είναι όντως ιδιαιτέρα η ευλογία του Θεού να ευρισκώμεθα σήμερον "εν τη της Αναστάσεως ημέρα", "λαμπρυνόμενοι τη πανηγύρει και περιπτυσσόμενοι αλλήλους", εις τον ιερόν αυτόν χώρον, όπου έζησαν και προσηυχήθησαν και ήρξαντο ιεράς αποστολης, πορειας, κηρυγματος και δραστηριοτητος ανεξιτήλου οι Άγιοι Ισαπόστολοι, Θεσσαλονικείς την καταγωγήν, Κυριλλος και Μεθόδιος.

Τούς Αγίους απέστειλεν εις Μοραβίαν το εδρεύον εν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο εν Αγίοις Πατριάρχης Φωτιος ο Μεγας, κατόπιν παρακλητικού αιτήματος του Αγίου Βασιλέως των προγόνων σας Ραστισλάβου, δια να ευαγγελισθούν εις τον λαόν σας, την "Οδόν, την Αλήθειαν και την Ζωήν" (πρβλ. Ιωάν. ιδ  6), δηλαδή την Χριστιανικήν πίστιν, και μάλιστα την ᾽Ορθοδοξον".Ήλθομεν, λοιπόν, ενταύθα σήμερον ίνα "εν συμβόλοις" μεταφέρωμεν το αρωμα, την ευωδιαν και το πνευμα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως εις την Χωραν και τον ευσεβή και γενναίον Τσεχικόν λαόν, ο οποίος πανθομολογουμένως την θεωρεί ως πνευματικήν του μητερα και πατριδα. 

Ήλθομεν δια να ανανεώσωμεν εις την μνήμην την οικοδομητικήν γνωριμιαν μετά του λαού της Τσεχίας και να ευφρανθώμεν πνευματικώς, καθώς ευρισκόμεθα εις μίαν Χωραν συμμέτοχον, μετά την λήξιν της αποστολης των δύο Αγίων, επί δέκα και πλέον αιώνας, του χριστιανικού π ο λ ι τ ι σ μ ο υ και η οποία Χωρα διετήρησε μέχρι σήμερον, έστω και υπό δυσχερείς συνθήκας, το "μικρόν λήμμα", την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και το ηύξησε και το κατεπλούτισε, και σήμερον ανθεί και συνεχίζει την προσφοραν προς τούς εγγύς και τούς μακράν. Διετήρησεν ακόμη την Ορθόδοξον λατρευτικήν και μυστικήν παράδοσιν, εναντίαν εις το εκκοσμικευμένον, το ατομοκεντρικόν και ουμανι-στικόν πνεύμα της συγχρόνου και άλλων εποχών. Την επομένη ημέρα, Κυριακή 26 Μαϊου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου του Νέφσκι στην πόλη του Πρέσοβ της Σλοβακίας. Στην ομιλία του έκανε λόγο για τον σκοπό για τον οποίον οι Άγιοι ήλθαν στα μέρη αυτά της Μοραβίας ως απεσταλμένοι της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ενώ τόνισε ότι ο ίδιος σκοπός θα πρέπει να εμπνέει κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό.

"Ο σκοπος των Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου ήτο αληθώς να τυπωσουν και να εικονισουν τον Θεόν, να αποκαλυψουν εις τούς αδελφούς το Άγιον Πνεύμα και να μεταπλασουν ψυχάς Θεία Χαριτι, όχι δια του θελήματος των ιδίων, ώστε να αναγεννηθούν οι αδελφοί Σλαύοι εκ θελήματος Θεού.

Αυτός όμως, ο ίδιος ακριβώς, δέον να είναι και ο ιδικός μας σκοπος και στοχος ως χριστιανών, και μάλιστα Ορθοδόξων, ως μελών της ιδίας Εκκλησίας, την οποίαν ανίδρυσαν και ενταύθα οι δύο Άγιοι, και εις την οποίαν, λόγω της κοινής πίστεως, συνανήκομεν οι πάντες όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν και αληθώς, πράγματι ου σχήματι μόνον, ενεδύθημεν, είτε ζώμεν ενταύθα, εις την Σλοβακίαν, είτε εις την Κωνσταντινούπολιν, είτε εις την Αφρικήν, είτε εις την Μεσην Ανατολήν: να αποκαλυψωμεν με την ζωήν μας και με το έργον μας, "έως ημέρα εστί", μέχρις ότου "φωσφόρον αυγάση" -διότι δεν έχομεν πολύν καιρόν όσον τουλάχιστον νομίζομεν- το Άγιον Πνεύμα, το Οποίον αναμένει να "σκηνώση εν ημίν", να μας κάνη κοινωνούς των θείων Αυτού χαρισμάτων και να δώση λύσιν των "παρεσχηκότων ημάς δεινών".
Η επίσκεψη στη γη της Μεγάλης Μοραβίας τελείωσε. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέστρεψε στην έδρα του έχοντας έλθει σε επαφή με το θαύμα για μια ακόμη φορά. Το θαύμα του Θεού με την εργασία δύο μόνον ανθρώπων των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων Θεσσαλονικέων Ισαποστόλων οι οποίοι χάραξαν βαθύτατα και επηρέασαν ουσιαστικά την εξέλιξη του τόπου εκείνου ώστε σήμερα να τιμώνται με συνείδηση ευγνωμοσύνης από τον λαό του Θεού και μάλιστα στο αλφάβητο που οι ίδιοι δημιούργησαν για να ανταποκρίνεται με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων που συνάντησαν και το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα από όλους τους σλαβικούς λαούς. Κλήρος και Πολιτειακοί άρχοντες ευχαρίστησαν στο πρόσωπο του Προκαθημένου της Πρωτόθρονης Εκκλησίας την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως για την ευεργεσία της στους δύο λαούς αλλά και για την παρουσία του Πατριάρχου στους εορτασμούς των Αγίων. Επέστρεψε από αυτούς τους εορτασμούς ο Πατριάρχης με την εμπειρία του θαύματος για να ενισχύσει στην Πόλη μας το θαύμα που κατόρθωσε στους αιώνες που διαβήκαν η ίδια η Μεγάλη Εκκλησία, με δόξα και αίμα. Στον χάρτη της σύγχρονης Ορθοδοξίας η σφραγίδα της προσφοράς της αγγίζει όλα τα έθνη τα οποία, αν και σήμερα καυχώνται για την Αυτοκεφαλία των Εκκλησιών του και σεμνύνονται, εντούτοις δεν ξεχνούν ότι είναι σάρκα από τη σάρκα της Μητρός Εκκλησίας και ότι κάποιοι άνθρωποι σαν τους Αγίους, που εορτάστηκαν στην Τσεχία και Σλοβακία διήνυσαν χιλιόμετρα πολλά κάτω από δύσκολες συνθήκες για να μεταφέρουν στο σκοτάδι που κάλυπτε το παρελθόν τους μια αχτίδα από τους θόλους της Μεγάλης Εκκλησιάς, η οποία δεν έπαψε ποτέ ούτε θα το κάνει να παρακολουθεί με αγάπη ανιδιοτελή και καμάρι τα παιδιά της στα Βαλκάνια και όπου γης να προοδεύουν και να τελειοποιούνται εν Χριστώ μακριά από το πνεύμα της αιρετικής εθνοφυλετικής διάθεσης και εμβαπτισμένα στο Πολίτικο βαπτιστήρι. Θα χαίρεται και χαίρεται η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να βλέπει ακόμη, ανατρέχοντας στην Ιστορία της, το απορημένο και γεμάτο θαυμασμό, βλέμμα εκείνο των ανθρώπων που αντίκρυσαν μέσα από τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία, σαν από χαραμάδα, τον Παράδεισο και θεώρησαν πως στέκονται στον Ουρανό. Σε αυτό το θαύμα επέστρεψε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στη γη της Μεγάλης Μοραβίας πάντως άνθισε και ακόμη ευωδιάζει ο καρπός του πρώτου κλήματος της Μόνης Αμπέλου. Και το θαύμα μεταλαμπαδεύτηκε και διακονείται και εκεί.
____________

Διαβάστε περισσότερες εκκλησιαστικές ειδήσεις στο Amen.gr